Deaf cultures and Sign Languages of the world: Poland (Polska)

Created 10 April 2000, links updated monthly with the help of LinkAlarm.

Polish flag David Bar-TzurPolish flag

map of Poland

Flag: World flag database.
Map: Maps.com - "search" for country, then "Digital Map Graphics").

For a quick, interesting resource for facts about this and other countries,
try Mystic Planet - The New Age directory of Planet Earth.

Note: Flag next to a link shows what language the website is in. This is sometimes obvious by what country the link is for or the fact that the title is in English. If I feel it may be ambiguous, I have tried to clarify by using a flag. This is done so that people can read sites in the language of their choice. If a flag is followed by this icon: Sign Language icon, there is an animated text in that country's sign language or signs are illustrated.

Books on deafness Cochlear implants Cued Speech Deafblind Deaf culture
Deaf education Deaf film Deaf health Deaf history and current events Deaf painting & sculpture
Deaf performing arts Deaf poetry Deaf sports & recreation Machine interpretation or transcription Organizations
Periodicals & articles Polski Język Migowy (Polish Sign Language) Polski Język Migowy (Polish Sign Language) dictionaries Religion & Deafness Transliteration
User groups

Books on deafness

Bibliografia PJM. Więcej informacji o języku migowym i o społeczności Głuchych znaleźć można w następujących publikacjach.

Glusi.pl. Książki.

Van Haele, J. (2007). Morze ciche. Ilustracje Sabien Clement, przełożyła Jadwiga Jędryas, wyd. Nasza Księgarnia.

Cochlear implants

European Association of Cochlear Implant Users - Poland.

Glusi.pl. Jak działa implant.

Cued Speech

Glusi.pl: Fonogesty. Kursy, Pigułka Opinie uczniów, Opinie nauczycieli, Artykuły, Gdzie się stosuje?, Fonogesty w akcji.video camera: This links to a video

System Fonogestów układy palców dla spółgłosek (Cued Speech).

Deafblind

Deaf culture

Kraj - ONSI.pl - Wiadomości. Jubileusze, Kraj, Świat, Sport, Finanse, Edukacja, Imprezy, Medycyna, Komórka, Praca, Wiara, Język migowy, Film i Teatr, Ludzie, Prawo, Turystyka, Sprzęt, Głuchoniewidomi, Wywiady, Informacje,

ONSI.PL. Portal dla niesłyszących i słabosłyszących. Wiadomosci: Kraj, Świat, Fotoreportaże, Sport. Informacje: Komórka, Prawo, Finanse, Medycyna, Sprzęt, Edukacja, Wiara, Ludzie, Wywiady, Głuchoniewidomi, Praca, Język migowy. Podyskutuj: Deaf, Chatroomy. ONSI.pl: Internauci, Poczta, Email. Rozrywka: Imprezy, Internauci, Film i Teatr, Turystyka. Polecamy: Baterie do aparatów słuchowych, Logosy SMS.

Pracownicy. dr Piotr Tomaszewski.

Deaf education

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji.

Edukacja - ONSI.pl - Wiadomości.

Glusi.pl: Edukacja. Szkoły podstawowe, Szkoły zawodowe, Szkoły średnie, Studia, Studia podyplomowe, Kuratoria oświaty.

Mów Paluszku - Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących (Association of Parents and Friends of Deaf Children). American flagThe Association of Parents and Friends of Deaf Children works very closely with The Institute of Deaf and Dumb in Warsaw, which, by the way, has a great tradition. In 1997 the Institute celebrated its 180th anniversary. The Institute provides full-time education in elementary school and high school for children who experienced substantial loss of hearing. Children from central Poland attend both these schools. The Institute aims to become the educational and cultural center for deaf people.national flagOd początku działalności związani jesteśmy z Instytutem Głuchoniemych w Warszawie, gdzie mamy swoją siedzibę. Głównym celem naszej działalności jest w jak najszerszym stopniu rozumiana integracja społeczna oraz propagowanie języka migowego, jako najstarszego i najbardziej naturalnego sposobu porozumiewania się osób niesłyszących. Dążymy do tego, aby nauka języka migowego szła w parze z rozwijaniem pojęć i nauką mowy.

Podyplomowe Studium Surdopedagogiki, "Komunikacja językowa z niesłyszącymi i słabosłyszącymi", Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej - Surdopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Swiat Ciszy (1998, February). Język migowy na Uniwersytecie. Rozmowa z prof. Markiem Świdzińskim i Małgorzatą Czajkowską-Kisil.

Deaf film

Jarzębowska, E. (2007, 18/3). Benefis głuchych aktorów z pantomimy.

Deaf health

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (The Institute of Physiology and Pathology of Hearing).American flagnational flag Archiwum, Mapa strony, O nas, Wydawnictwa, Edukacja, Dia pacjenta, Zdrowie, Nauka, Chat konsultacje on-line, Kontakt (Archives, Site map, About us, Pulications, Workshops, Information for patients, Health, Science, Contact).

Interaktywny Katalog Kursów. Polski Język Migowy w pracy psychologa. Kurs "Polski Język Migowy w pracy psychologa" stanowi trzeci stopień nauki polskiego języka migowego (PJM). Jest to kontynuacja kursu "Polski Język Migowy w praktyce". Mając podstawy kompetencji komunikacyjnej w PJM studenci na tych zajęciach będą mogli zapoznać się z terminami psychologicznymi używanymi w naturalnym języku migowym. Celem programu tych zajęć jest doskonalenie u studentów umiejętności tworzenia w PJM opowiadań (w warunkach monologu) dotyczących problemów psychologicznych, społecznych i komunikacyjnych wśród osób głuchych i niedosłyszących, a także osób słyszących mających głuchych rodziców. Na zajęciach omówione zostaną możliwe strategie mające na celu wzmocnienie w PJM poczucia własnej wartości u osoby głuchej. Studenci będa też mogli prowadzić dialogi, terapię zajęciową z głuchymi osobami w placówkach dla głuchych.

Deaf history and current events

Glusi.pl. Aktualności.

Kraj - ONSI.pl - Wiadomości. Jubileusze, Kraj, Świat, Sport, Finanse, Edukacja, Imprezy, Medycyna, Komórka, Praca, Wiara, Język migowy, Film i Teatr, Ludzie, Prawo, Turystyka, Sprzęt, Głuchoniewidomi, Wywiady, Informacje,

Zarzad Oddzialu Mazowieckiego PZG w Warszawie: Historia.

Deaf painting and sculpture

stained glass ballPolish sculpture. Henryk Kowalczyk is the maker of the three metres high Babel Tower. It reaches heaven! The top of the sculpture forms the palm of the Mightiest. The labyrinths of stairs present the hard paths of men trying to reach God. The Babel Tower is a sort of a homage paid by its artist/maker to God who, although He has taken away his sight and hearing, has also gifted him with the ability to create and sculpt in clay - the material he started with himself.

Deaf performing arts

Gontkiewicz, A. (2007, 27 września). "Usłyszeć teatr..." Projekt pt. "Usłyszeć teatr..." Teatru Konsekwentnego z Warszawy, przeznaczony dla osób głuchych i niedosłyszących, zainaugurowano w środę w siedzibie teatru - Starej Prochoffni. Od tej pory, przez dwa lata, kilka razy w miesiącu będą grane tam przedstawienia, tłumaczone na język migowy.

Jarzębowska, E. (2007, 18/3). Benefis głuchych aktorów z pantomimy.

Deaf poetry

S'wiat Ciszy. Polish Deaf poetry.American & British flag

Deaf sports & recreation

Jaromin. M. Atlantic 97/98 - Adventure sailing for the deaf.

Polski Związek Sportowy Głuchych (Polish Sports Association of the Deaf).

Sport - ONSI.pl - Wiadomości.

Machine interpretation or transcription

Thetos: Translator i Słownik Polskiego Języka Migowego. Celem projektu THETOS jest wykonanie systemu tłumaczącego teksty w języku polskim na polski język migowy (a ściślej – na pewien jego dialekt). Przetłumaczony przekaz migowy jest prezentowany przez wirtualnego, animowanego tłumacza.

Translacja tekstów w języku polskim na język migowy.

Oral and deafened people

Glusi.pl. Jak czytać audiogram.

Organizations

Mów Paluszku - Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących (Association of Parents and Friends of Deaf Children). American flagThe Association of Parents and Friends of Deaf Children works very closely with The Institute of Deaf and Dumb in Warsaw, which, by the way, has a great tradition. In 1997 the Institute celebrated its 180th anniversary. The Institute provides full-time education in elementary school and high school for children who experienced substantial loss of hearing. Children from central Poland attend both these schools. The Institute aims to become the educational and cultural center for deaf people.national flagOd początku działalności związani jesteśmy z Instytutem Głuchoniemych w Warszawie, gdzie mamy swoją siedzibę. Głównym celem naszej działalności jest w jak najszerszym stopniu rozumiana integracja społeczna oraz propagowanie języka migowego, jako najstarszego i najbardziej naturalnego sposobu porozumiewania się osób niesłyszących. Dążymy do tego, aby nauka języka migowego szła w parze z rozwijaniem pojęć i nauką mowy.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Polski Związek Głuchych: Koło w Tarnowie. Zarząd Koła, Historia Koła, Dom Kultury, English Version.

Polski Związek Głuchych: Oddział Łódzki. Oddzial/ L/o'dzki Polskiego Zwia'zku Gl/uchych jest organizacja' pozarza'dowa', realizuja'ca' zadania statutowe. Ruch spol/eczny oso'b gl/uchych na terenie L/o'dzi rozpocza'l/ sie w 1909r. Dzial/ajàc w ró"nych formach organizacyjnych, przeksztal/cajàc si w konsekwencji 1947r. w Polski Zwia'azek Gl/uchych. Wtedy tez powol/any zostal/ L/o'dzki Oddzial/ PZG.

Polski Związek Głuchych: Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.

Polski Związek Głuchych: w Krakowie. Oddział Małopolski PZG, Koło Terenowe PZG, Działalność, Koła, Rehabilitacja, Struktura i Działalność, Koła Zainteresowań, Szkoła.

Polski Związek Głuchych: w Radomiu. Ośrodek podlega bezpośrednio pod Oddział Mazowiecki PZG w Warszawie i ściśle współpracuje z Kołem Terenowym PZG w Radomiu, które mieści się w tej samej siedzibie. Jest jedyną placówką na terenie Radomia i powiatu radomskiego prowadzącą rehabilitację i świadczącą usługi dla dorosłych inwalidów słuchu. Ośrodek rehabilitacji prowadzi bardzo różnorodną działalność mającą na celu integracje i przystosowanie społeczne podopiecznych, reedukacje i rehabilitację, pomoc w załatwianiu wszelkich spraw życiowych, socjalno-bytowych, organizowanie działalności kulturalnej, turystycznej, sportowej itp.

Polski Związek Głuchych: Zarząd Główny - Warszawa (Polish Association of the Deaf Headquarters). W II poł. XIXw. rozpoczął się w Polsce ruch społeczny niesłyszących. Przed II wojną światową działało w Polsce kilkanaście regionalnych organizacji. Dążąc do zjednoczenia społecznego ruchu, powołały one w 1925r. Polski Związek Towarzystw Głuchoniemych. Po wojnie w 1946r. działacze Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych powołali jedną ogólnopolską organizację pod nazwą Polski Związek Głuchoniemych i Ich Przyjaciół, od 1955r. - Polski Związek Głuchych.

Polski Związek Głuchych: Zarząd Oddziału Mazowieckiego.Polish flagSign Language icon Z inicjatywy dyrektora Instytutu Głuchoniemych w Warszawie - Jana Papłońskiego powstało w dniu 8 września 1883r. Towarzystwo Głuchoniemych zrzeszające byłych wychowanków Instytutu, które w 1919r. przyjęło nazwę Chrześcijańskie Towarzystwo Głuchoniemych "Opatrzność". Działało ono do wybuchu II wojny światowej. Po wyzwoleniu, w dniu 25 sierpnia 1945r. zwołano pierwsze protokołowane zebranie, na którym postanowiono reaktywować Towarzystwo "Opatrzność".

Polski Związek Sportowy Głuchych (Polish Sports Association of the Deaf).

Polskiego Związku Głuchych (Polish Association of the Deaf). American flagThe Polish Association of the Deaf (PAD) was established on 25th August 1946 at the Meeting of Delegates of Associations of the Surdomute held in Lo'dz'. It has inherited and has continued the ideals and tasks performed by the regional associations of the deaf and the Polish Association of Societies of the Deaf which operated in Poland before World War II within the framework of an organised social movement of the deaf. The movement was initiated by the establishment of "Nadzieja" Society of the Deaf of Mal/opolska Region in Lvov.national flagPolski Związek Głuchych, powołany 25 sierpnia 1946 r. na Zjeździe Delegatów Stowarzyszeń Głuchoniemych w Łodzi, jest kontynuatorem idei i zadań realizowanych przez regionalne stowarzyszenia głuchoniemych i Polski Związek Towarzystw Głuchoniemych, istniejących w Polsce przed II wojną światową. W naszej działalności nawiązujemy do tradycji zorganizowanego ruchu społecznego głuchych, zapoczątkowanego powstaniem w 1876 r. Małopolskiego Towarzystwa Głuchoniemych "Nadzieja" we Lwowie.

Strona Polskiego Zwišzku Głuchych koło terenowe w Cieszynie. Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych, Polski Związek Głuchych - Oddział Łódzki, Strona internetowa Świata Ciszy

Periodicals

Glusi.pl. Publikacje.

Polish<->English dictionaries (to translate sites)

dict.pl

leksyka.pl

LexiTools.

ling.pl

Polski Język Migowy (Polish Sign Language)

Alfabet Palcowy.

Glusi.pl: Język migowy (Język znaków). Kursy dla nauczycieli, Kursy dla duszpasterzy, J. migowy a PFRON, Daktylografia, Słownik opisowy.

Instytut Polskiego Języka Migowego (Institute of Polish Sign Language).Polish flag,British & American flag,Polish flagSign Language icon

-->International bibliography of sign language. --> Click on "P", then on "Polish Sign Language".

Język migowy - ONSI.pl - Wiadomości.

KAI. (2007, 18/3). Tarnów: coraz więcej księży zna język migowy.

Mrozik, M. (2006, July 2). Powiedzieć wszystko naraz. Przeciętny człowiek z ulicy nie ma gotowej odpowiedzi na pytanie: cóż to takiego jest język? Choć mową posługujemy się na co dzień, we wszystkich niemal sytuacjach życiowych, mało kto zastanawia się nad jej istotą.

Olsztyńskie Dni Nauki 2006. Projekt Polski Język Migowy w XXI obejmować będzie wykład na temat prowadzonych badań lingwistycznych nad Polskim Językiem Migowym oraz nad komunikacją osób niesłyszących. Część zasadniczą stanowić będzie dyskusja panelowa z udziałem: osób niesłyszących (przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych), nauczycieli ze szkoły dla niesłyszących, przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (prof. B. Głuszczak, Koło Naukowe Polskiego Języka Migowego), lekarzy specjalistów (otolaryngolog, audiofonolog). Temat dyskusji: „Sposoby komunikacji niesłyszących (naturalny język migowy, język migany, język mówiony, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe”).

Polish Sign Language: A language of Poland.

Strona Dzieci. Języki ciszy. Polska to piekło głuchych – uważa językoznawca prof. Marek Świdziński. Jego zdaniem, polscy pedagodzy konsekwentnie źle zajmują się głuchymi dziećmi, odmawiając im prawa do własnego języka. Zamiast „migać”, starają się na siłę nauczyć ich polskiego metodą czytania z ust. Tymczasem w Szwecji głusi uznawani są za mniejszość językową, a prawo nakazuje instytucjom, aby – w razie potrzeby – używały języka migowego. Na polonistyce UW od 8 lat trwają badania na Polskim Językiem Migowym i jego lektorat.

Wikipedia. Polski Język Migowy.

Polski Język Migowy (Polish Sign Language) dictionaries

Bar-Tzur, D. Indigenous signs for cities: Poland.

-->International bibliography of sign language. --> Click on "P", then on "Polish Sign Language dictionary".

Słownik języka migowego.Polish flagSign Language icon

Słownik Polskiego Języka Migowego. Słownik jest programem multimedialnym pomocnym w nauce języka migowego. Słownik zawiera kompletny zestaw ponad 1100 znaków, włącznie z liczebnikami i znakami alfabetu, które są wymagane na egzaminie na certyfikat T1 tłumacza języka migowego: http://www.pzg.org.pl/cejm/znaki1000.asp Każdy znak jest zilustrowany klipem wideo oraz zdjęciami układu dłoni w danej chwili jego wykonywania. Znaki są najczęściej podawane w formie gramatycznej podanej w powyższym wykazie.

Znaki języka migowego.Polish flagSign Language icon

Religion & Deafness

Znaki języka migowego. This has many religious signs.

Transliteration

Systemu Językowo-Migowego. Nie należy mylić Systemu Językowo-Migowego z Polskim Językiem Migowym (PJM), który jest językiem naturalnym. Głusi rodzice w kontaktach ze swoimi głuchymi dziećmi nie posługują się SJM. SJM nie można nabyć drogą naturalnej akwizycji.

User groups

forum językoznawców :: Zobacz Forum - Język migowy.

Home